CÁCH FIX LỖI SQL SERVER DATABASE IN RECOVERY MODE

CÁCH FIX LỖI SQL DATABASE IN RECOVERY MODE Ngữ cảnh lỗi. Máy chủ đang chạy SQL Server bị ngắt điện đột ngột sẽ bị lỗi databases vì dữ liệu đang ghi log chưa checkpoint cho