Browsing loại

Blog

Chuyển Đổi Số Là Gì ?

Định nghĩa chuyển đổi số (Digital Transformation) Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP  VERTIAS BACKUP EXEC

Giới thiệu Vertias Backup Veritas Backup Exec ™ tập trung vào việc giữ cho việc bảo vệ dữ liệu đơn giản, an toàn và thống nhất. Giải pháp hợp nhất cho các môi trường