Browsing Tag

Directadmin

Bật tính năng SNI trên DirectAdmin

Trở lại khi internet còn sơ khai, một địa chỉ IP duy nhất là cần thiết cho mỗi chứng chỉ SSL trên máy chủ (nghĩa 1-1). Khi internet bắt đầu phát triển, một công nghệ được gọi là