Browsing Tag

DKIM DNS

Bản ghi DMARC Record DNS

https://youtu.be/S6ZgE5CSGgo Email một chủ đề không hề mới, tuy cũ không hề mới so với 1 số anh em làm quản trị hệ thống. Nằm trong tuyển tập về chủ đề email. Làm thế nào để

Bản ghi DKIM Record DNS

https://youtu.be/vatv6HnBLQA Email một chủ đề không hề mới, tuy cũ không hề mới so với 1 số anh em làm quản trị hệ thống. Nằm trong tuyển tập về chủ đề email. Làm thế nào để