Browsing Tag

exchange 2019

Các Phương Án thiết kế tối ưu Databases Exchange

Trước khi cài đặt Exchange Server, các bạn nên biết các phương pháp tối ưu nhất về cơ sở dữ liệu Exchange. Thiết kế trước và từ đó bạn có thể cấu hình một cấu hình Exchange tuyệt