Browsing Tag

IT business

3 yếu tố quan trọng của người làm IT ?

Có nhiều yếu tố, nhưng mình thấy có 3 yếu tố quan trọng của người làm IT đó là: 1-Technical engineering (đôi khi gọi là kĩ năng cứng) 2-Human engineering (đôi khi gọi là kĩ